په رسولانو باندي ايمان

بيان کونکی :

خپروونکی:

لنډه پېژندنه

په رسولانو باندي ايمان

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

علمي تصنیفات / لیکنې: