شرکي وسيلي غو ښتل د اسلام د نواقضو څخه دی

شرکي وسيلي غو ښتل د اسلام د نواقضو څخه دی

لنډه پېژندنه

په دي بيان کښي دا حقيقت واضحه شوی دی ، چه دقبرونو پيرانو وغيره نه شرکي وسيلي غو ښتل د اسلام دنواقضو څخه دی او ددي په وجه باندي انسان د دائره اسلام څخه خارجيږي .

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه