شرکي وسيلي غو ښتل د اسلام د نواقضو څخه دی

شرکي وسيلي غو ښتل د اسلام د نواقضو څخه دی

Description

په دي بيان کښي دا حقيقت واضحه شوی دی ، چه دقبرونو پيرانو وغيره نه شرکي وسيلي غو ښتل د اسلام دنواقضو څخه دی او ددي په وجه باندي انسان د دائره اسلام څخه خارجيږي .

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی