دين سره بغض کول او دين بد ګڼل د اسلام د نواقضو څخه دی

دين سره بغض کول او دين بد ګڼل د اسلام د نواقضو څخه دی

لنډه پېژندنه

په دي بيان کښي دا حقيقت واضحه شوی دی ، چه ، دين بد ګڼل او دهغي سره بغض کول ، د اسلام دنواقضو څخه دی او ددي په وجه باندي انسان د دائره اسلام څخه خارجيږي .

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه