دنبي کريم صلی الله عليه وسلم حقونه

دنبي کريم صلی الله عليه وسلم حقونه

نبذة مختصرة

په دي بيان کښي دا حقيقت واضحه شوی دی چه نبي کريم صلی الله عليه وسلم د الله تعالی لخوا يو ډير لوي نعمت او پير زوينه ده ، او همدارنګه د نبي کريم صلی الله عليه وسلم حقونه په کښې هم بيان شوي دي که غواړي چه دخوږ نبي صلی الله عليه وسلم حقونه وپيژني دا ويديو ضرور وګوره .

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی