دنبي کريم صلی الله عليه وسلم حقونه ( دهغه تابعداري کول )

دنبي کريم صلی الله عليه وسلم حقونه ( دهغه تابعداري کول )

لنډه پېژندنه

په دي بيان کښي دا حقيقت واضحه شوی دی چه نبي کريم صلی الله عليه وسلم د الله تعالی لخوا يو ډير لوي نعمت او پير زوينه ده ، او همدارنګه د نبي کريم صلی الله عليه وسلم حقونه په کښې هم بيان شوي دي يو دهغه حقونو څخه د هغه تابعدارې کول ، که غواړي چه دخوږ نبي صلی الله عليه وسلم حقونه وپيژني دا ويديو ضرور وګوره .

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه