دتوحید اثر په ټولنه کښې

دتوحید اثر په ټولنه کښې

نبذة مختصرة

په دي بيان کښي دا حقيقت واضحه شوی دی ، چه توحيد ډيري ښکلي پايلي لري د انسان په اجتماعي زندګې باندي په توجه سره ددي اوريدل پکار دي ددي لپاره چه فائده ترينه واخلۍ -

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی