دتوحيد اثرات د انسان په زندګۍ باندې

دتوحيد اثرات د انسان په زندګۍ باندې

نبذة مختصرة

په دي ماده کښې دا حقيقت بيان شوی دی چه دتوحيد ډير ښکلي اثرات لري دانسان په فردي زندګۍ باندي په توجه سره ددي اوريدل پکار دي ددي لپاره چه فائده ترينه واخلۍ -

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی