جنت او دهغې نومونه

جنت او دهغې نومونه

نبذة مختصرة

په دي ماده کښې دا حقيقت بيان شوی دی چه جنت د الله تعالی د نعمتونو مجموعه دهغي لپاره تياری پکار دی او همدارنګه په دې کښې د جنت نومونه او په هغه نومونو کښې فائدې بيانيږي په توجه سره ددي اوريدل پکار دي ددي لپاره چه فائده ترينه واخلۍ -.

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی