دلوريانو او خویندو پالنه کول د جنت سبب دی

دلوريانو او خویندو پالنه کول د جنت سبب دی

Description

په دي ماده کښې دا حقيقت بيان شوی دی چه جنت د الله تعالی د نعمتونو مجموعه دهغي لپاره تياری پکار دی ددي لپاره څه سببونه دي چه دهغي دجملي څخه (دلوريانو او خويندو تربيت کول دي ) په توجه سره ددي اوريدل پکار دي ددي لپاره چه فائده ترينه واخلۍ -

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی