63 - Surah Al-Munāfiqūn ()

|

(1) 1. Jika orang-orang munafik yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran menghadiri majlismu -wahai Rasul- mereka berkata, “Kami bersaksi bahwa engkau adalah benar-benar utusan Allah.” Dan Allah Maha Tahu bahwa engkau adalah benar-benar utusan-Nya. Allah juga bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu benar-benar berdusta dalam klaim mereka bahwa mereka bersaksi dari dari hati mereka yang terdalam bahwa engkau adalah Rasul-Nya.

(2) 2. Mereka menjadikan sumpah-sumpah yang mereka ikrarkan untuk menguatkan pengakuan iman mereka sebagai perisai dan penjaga bagi mereka dari pembunuhan dan ditawan, dan mereka mengalihkan manusia dari keimanan dengan cara menghembuskan keraguan dan kabar bohong. Sungguh sangat buruk apa yang mereka kerjakan berupa kemunafikan dan sumpah-sumpah dusta.

(3) 3. Hal itu karena mereka beriman dengan cara kemunafikan sementara keimanan tidak sampai ke hati mereka, kemudian mereka kafir kepada Allah secara diam-diam. Maka Allah menutup hati mereka karena kekufuran mereka, sehingga iman tidak bisa menembus ke dalam hati mereka. Lalu mereka -dengan tertutupnya hatinya- tidak dapat memahami apa yang baik dan benar bagi mereka.

(4) 4. Jika engkau melihat mereka -wahai orang yang melihat- niscaya kondisi dan bentuk tubuh mereka menjadikan kamu kagum dikarenakan kondisi mereka enak dipandang dan sejahtera. Jika mereka berbicara, niscaya kamu mendengarkan pembicaraan mereka karena mengandung keindahan bahasa. Seakan-akan mereka di dalam majlismu -wahai Rasul- seperti kayu yang tersandar, tidak mengerti apa-apa dan tidak paham. Mereka mengira setiap suara ditujukan kepada mereka dikarenakan rasa takut yang ada pada diri mereka. Mereka itulah musuh yang sesungguhnya maka berhati-hatilah terhadap mereka -wahai Rasul- yang akan menyebarkan rahasiamu dan merencanakan tipu daya terhadapmu. Semoga Allah melaknat mereka, bagaimana mereka terpalingkan dari iman dengan dalil-dalilnya yang jelas dan bukti-buktinya yang terang?

(5) 5. Dan jika dikatakan kepada orang-orang munafik, “Marilah menghadap kepada Rasulullah sambil meminta maaf atas apa yang telah kalian perbuat agar beliau memohonkan ampunan kepada Allah bagi kalian atas dosa-dosa kalian.” Mereka memalingkan kepala mereka sebagai penghinaan dan cemoohan. Kalian melihat mereka berpaling dari apa yang diperintahkan kepada mereka sambil menyombongkan diri tidak menerima kebenaran dan tidak tunduk kepada kebenaran.

(6) 6. Sama saja -wahai Rasul- kamu memohonkan ampunan untuk dosa-dosa mereka atau kamu tidak memohonkan ampunan, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberikan taufik kepada kaum yang keluar dari ketaatan-Nya dan terus menerus melakukan kemaksiatan terhadap Allah.

(7) 7. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan, “Janganlah kalian menafkahkan harta kalian kepada orang-orang fakir yang ada di sisi Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan orang-orang Badui di sekitar Madinah sehingga mereka meninggalkannya.” Padahal hanya milik Allah semata perbendaharaan langit dan bumi, Dia memberikannya kepada orang yang dikehendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya, akan tetapi orang-orang munafik tidak mengerti bahwa perbendaharaan rezeki hanya berada di tangan Allah -Subḥānahu-.

(8) 8. Tokoh mereka, yaitu Abdullah bin Ubay, berkata, “Jika kami telah kembali ke Madinah, pastilah orang-orang yang kuat -yaitu aku dan kaumku- mengusir orang-orang yang lemah -yaitu Muhammad dan para sahabatnya- dari Madinah.” Padahal kekuatan itu hanya milik Allah, Rasul-Nya dan kaum mukminin saja, bukan milik Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya, akan tetapi orang-orang munafik tidak mengetahui bahwa kekuatan itu hanya milik Allah, Rasul-Nya dan kaum mukminin.

(9) 9. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan menjalankan apa yang disyariatkan kepada mereka, janganlah harta dan anak-anak melalaikan kalian dari mengerjakan salat dan kewajiban Islam lainnya. Barangsiapa yang dilalaikan oleh harta dan anak-anaknya dari apa yang diwajibkan oleh Allah berupa salat dan selainnya, maka mereka adalah orang-orang yang benar-benar merugi, yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada hari Kiamat.

(10) 10. Dan nafkahkanlah harta yang direzekikan oleh Allah kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, lalu ia berkata kepada Rabbnya, “Wahai Rabbku, kenapa Engkau tidak menunda kematianku sebentar saja, sehingga aku bisa menyedekahkan hartaku di jalan Allah dan aku menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang saleh, yang amal perbuatan mereka baik.

(11) 11. Dan Allah -Subhānahu wata'āla- sekali-kali tidak menunda kematian seseorang bila telah tiba masanya dan habis umurnya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan, tidak ada sesuatupun dari perbuatan kalian yang luput dari-Nya, dan Dia akan membalas kalian atas perbuatan tersebut. Jika baik, dibalas dengan kebaikan, jika buruk maka akan dibalas dengan keburukan.