මෙම අල් කුර්ආන් දින පතා පාරායනය

تطبيق ختمة - ورد القرآن للأندرويد

ඔබ අයැද සිටින දෑ පහත සඳහන් වෙළඳ ස්ථානයන්හි ලබා ගත හැක

تطبيق ختمة - ورد القرآن للآبل

ඔබ අයැද සිටින දෑ පහත සඳහන් වෙළඳ ස්ථානයන්හි ලබා ගත හැක

කෙටි හැඳින්වීම

මෙම අල් කුර්ආන් දින පතා පාරායනය හා වාර සටහන් යෙදුම එය නොකඩවා පාරායනය කිරීම සහ නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා සහයෝගය දක්වන ඔබගේ සහායකයායි.ඔබ විසින් නිර්නය කරනු ලබන ප්‍රමාණය හා වේලාව තවද සලාතයෙන් පසු දිනපතා පාරයනය මෙම යෙදුම ඔබට සිහිපත් කරයි.එපමණක් නොව සඅදී අල් කුර්ආන් විවරණය හා නොයෙකුත් පාරායනයන් මෙහි අන්තර්ගත වේ.තවද සෙවීමේ විශේෂාංග හා පිටු සටහන් වැනි විශේෂාංග රැසක්ද මෙම යෙදුම ලබා දෑ.

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න

වැඩි විස්තර