• සිංහල
  video-shot

  LINK

  මෙම අල් කුර්ආන් දින පතා පාරායනය හා වාර සටහන් යෙදුම එය නොකඩවා පාරායනය කිරීම සහ නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා සහයෝගය දක්වන ඔබගේ සහායකයායි.ඔබ විසින් නිර්නය කරනු ලබන ප්‍රමාණය හා වේලාව තවද සලාතයෙන් පසු දිනපතා පාරයනය මෙම යෙදුම ඔබට සිහිපත් කරයි.එපමණක් නොව සඅදී අල් කුර්ආන් විවරණය හා නොයෙකුත් පාරායනයන් මෙහි අන්තර්ගත වේ.තවද සෙවීමේ විශේෂාංග හා පිටු සටහන් වැනි විශේෂාංග රැසක්ද මෙම යෙදුම ලබා දෑ.

 • අරාබි
  video-shot

  LINK

  විවිධ භාෂාවන් තුළින් මුස්ලිම් නොවන්නන්ට ඉස්ලාමය හැඳින්වීම පිණිස අයි‍ෆෝන් හා ඇන්ඩ්‍රොය්ඩ් වැනි දෑ නොමිලේ භාවිතා කරන්න.

ඔබගේ වටිනා අදහස්