හලාල් සහ හරාම් පිළබද විග්රسහයක්

කෙටි හැඳින්වීම

මුස්ලිම්වරැන්ගේ ආහාරයේ අනුමත ක‍ල සහ තහනම් දේ කුමක්දැ විග්රدහය, තහනම් දෑ කෑමෙන් සිදුවන ප්රහ‍ශ්න සහ එවායින් මිදෙන්න් ‍කෙසේද යන පැහැදීම

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න