හලාල් සහ හරාම් පිළබද විග්රسහයක්

කෙටි හැඳින්වීම

මුස්ලිම්වරැන්ගේ ආහාරයේ අනුමත ක‍ල සහ තහනම් දේ කුමක්දැ විග්රدහය, තහනම් දෑ කෑමෙන් සිදුවන ප්රහ‍ශ්න සහ එවායින් මිදෙන්න් ‍කෙසේද යන පැහැදීම

ඔබගේ වටිනා අදහස්