හලාල් සහ හරාම් පිඵිබඳ විමසුමක්

හලාල් සහ හරාම් පිඵිබඳ විමසුමක්

කෙටි හැඳින්වීම

ඉතා පිරිසිදු දේ ඔබට අනුමත කර ඇත. මෙම සංකල්පය ආහාරයට පමණක් සීමා නොවේ. ඉස්ලාමිය ජීවිතයේ සියලු දේවලට මෙය අදාලය

වර්ග:

ඔබගේ වටිනා අදහස්