හලාල් සහ හරාම් පිඵිබඳ විමසුමක්

කෙටි හැඳින්වීම

ඉතා පිරිසිදු දේ ඔබට අනුමත කර ඇත. මෙම සංකල්පය ආහාරයට පමණක් සීමා නොවේ. ඉස්ලාමිය ජීවිතයේ සියලු දේවලට මෙය අදාලය

ඔබගේ වටිනා අදහස්