දේපළ බෙදීමේ දී කාන්තාවට අඩු කොටසක් දෙනු ලබනුයේ ඇයි

කෙටි හැඳින්වීම

දේපොළ බෙදනවිට කාන්තාවන්ට ඉස්ලාම් අසාධාරණ සිදුකරන්නේ ද? ඒවාට පිළිතුරු

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්