ධනය - ඉස්ලාම් හී තහනම් වෙළෙඳ ගනු දෙනු

කෙටි හැඳින්වීම

හදීස් වදන “දහම යනු අවංක වීමය.අල්ලාහ්ට, ඔහුගේ ග්රසන්ථයට, ඔහුගේ රසූල් වරයාට, මුස්ලිම් නායකයන්ට සහ මුස්ලිම් පොදු ජනයාට.” වෙළෙඳාමෙහි අවංකවීමද එයින් කොටසකි.

ඔබගේ වටිනා අදහස්