හඹා එන යහකම්

කෙටි හැඳින්වීම

1. ජනයා ජීවත් විය යුත්තේ කෙසේ ද?
2. සියලු යහකම් පිළිගනු ලැබීම පිණිස කොන්දේසි දෙකක්.
3. ඉක්ඃලාස් සහ නබි (සල්) තුමාගේ මඟ පෙන්වීම පිළිපැදීම
4. කෙනෙකුගේ මරණයෙන් පසුව ඔහුගේ ණය පියවීම.
5. ඔහු නොකළ උපවාස, හජ් හෝ උම්රා අවසන් කිරීම
6. ඔහුගේ නමින් සිදුකරන කත්තම් ගැන පැහැදීම

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්