දුආ ප්‍රාර්ථනා කිරීමේ වැදගත්කම

දුආ ප්‍රාර්ථනා කිරීමේ වැදගත්කම

කෙටි හැඳින්වීම

සර්වබලධාරී අල්ලාහ් දෙවිඳුන් අභියස ආයාචනා කිරීමෙහි වැදගත් කම පිළිබඳ ඇති අල් කුර්ආන් වැකි හා නබි වදන් සමහරක් මෙම වීඩියෝ පටයේ නැරඹිය හැක.

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න