නිහතමානීභාවය සහ එහි යහපත්කම

කෙටි හැඳින්වීම

නිහතමානීභාවය යනු කෙනෙක් සමාජ තත්ත්වය, අධ්යාීපනය, පුරවැසිභාවය, හෝ වර්ණය වැනි ඉතාමත් සුළු හේතුන් මත තමා අන් අයට වඩා උතුම් බව හෝ උසස් බව හෝ නොසිතීමය.

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්