ආත්මය පිරිසිදු කර ගනු පිණිස පිං දහම් කරනු

කෙටි හැඳින්වීම

තමන්ගේ හැකියාවට එකඟව තමා සතු ධනයෙන් යහපත් හේතුන් සඳහා විධිමත් ලෙස වියදම් නොකරන්නෙක් කිසි විටෙක ධර්මිෂ්ඨ භාවය ලබන්නේ නැත.

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්