ඊර්ෂියාව යහපත විනාශ කරයි

කෙටි හැඳින්වීම

ඊර්ෂියා නොකරනු රණ්ඩු දඹර නොවනු සහෝදර හැඟීමෙන් කටයුතු කරනු

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න

වර්ග: