වගකීම් ඉටු කිරීමේදී නොසැලකිලිමත් වීම

කෙටි හැඳින්වීම

සමාජ යුතුකම් නොසලකා හැරීම මිනිසුන් අතර සබඳතා අඩාල කරයි

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න

වර්ග: