සමහර සැක සහිත දෑ අකුසල වෙත මග පාදයි

කෙටි හැඳින්වීම

බොහෝ සැක සහිත දෙයින් වැළැකී සිටීම අල්කුර්ආනය අවවාද කරයි

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න
ඔබගේ වටිනා අදහස්