සමහර සැක සහිත දෑ අකුසල වෙත මග පාදයි

ඔබගේ වටිනා අදහස්