කරදර විද දරාගැනීම

කෙටි හැඳින්වීම

දුක් කරදර වලදී ඉස්ලාම් දහමට අනුව ඉවසීෙමන් කටයුතු කිරීම

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්