අලංකාර ගුණාංග

කෙටි හැඳින්වීම

මුහම්මද් නබි සල් තුමා තුල දක්නට ලැබුණු විෙශ්ෂ ගුණාංග

ඔබගේ වටිනා අදහස්