අලංකාර ගුණාංග

කෙටි හැඳින්වීම

මුහම්මද් නබි සල් තුමා තුල දක්නට ලැබුණු විෙශ්ෂ ගුණාංග

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න

වර්ග: