ශිල්පය හැදෑරීෙම් වැදගත්කම

කෙටි හැඳින්වීම

ශිල්පය හැදෑරීෙමන් අල්ලාහ් තඅාලාෙග් නියම ගැත්ෙතකු වීම

ඔබගේ වටිනා අදහස්