උම්රා ඉටුකරන ආකාරය

කෙටි හැඳින්වීම

උම්රා ඉටුකරන ආකාරය පැහැදිලි කිරීම

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න