• කෙටි හැඳින්වීම :මුහම්මද් මක්දූම් ඉබ්නු අබ්දුල් ජබ්බාර් මදීනාවෙහි අල්-ජාමිආ අල් ඉස්ලාමීය්යා උපාධි ධාරියකි. ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි අබ්දුල් අසීස් බින් නම් කාන්තා අරාබි විදුහලේ හා ගෆූරිය්යා අරාබි පාසලේ හිටපු කථිකාචාර්යවරයකි. ඉස්ලාමය පිළිබඳව ඉගැන්වීම් කරන්නන් අතුරින් දක්ෂ ගුරුවරයෙකි. අරාබිකරයේ ඉස්ලාම් ඉගැන්වීමේ මධ්‍යස්ථානවල සේවය කළ කෙනෙකි. සමස්ත ලංකා මුස්ලිම් වියතුන්ගේ සම්මේලනයේ සාමාජිකයකි. ශ්‍රී ලංකාවේ කතාර් තානාතිපතිකාර්යාලයේ සේවා දායකයෙකි. එමෙන්ම ඉස්ලාම් හව්ස් හි දමිල අංශයේ ද සේවා දායකයෙකි.

ඔබගේ වටිනා අදහස්