ඉස්ලාමය හැඳින්වීමක්

කෙටි හැඳින්වීම

1 සෑම කෙනෙකුටම සත්යළ තෝරා ගැනීමේ නිදහස ඇත. එමගින් තමා වටා තිබෙන දේ කෙරෙහි අවධානය යොමු කර, ඒවායේ පැවැත්ම සිදුවුයේ කෙසේද යන්න ඔහු කල්පනා කළ යුතුය.
2. ඉස්ලාමීය ඒකීයත්වය කුමක් සඳහා ද?කවුරුන් සඳහාද? මිනිසා ගෙන් ඉස්ලාම් බලාපොරොත්තු වන්නේ කුමක්ද? යනු ඔහු කල්පනා කළ යුතුය.
3 මිනිසාගේ ස්වභාවයට ඉස්ලාම් එකඟවන්නේ?
4. මිනිසාගේ හැසිරීම ඉස්ලාම් දහමින් යහමඟට ගෙන යන්නේද?
එසේ නම් එයයි ඔහු අනගමනය කළ යුතු ආගමවේ.

ඔබගේ වටිනා අදහස්