ඉස්ලාම් පරිපූර්ණ දහමකි

කෙටි හැඳින්වීම

1. ඒකදේවත්වය
2. යහපත් හැඟීම් වර්ධනය කිරීම
3. කුසල් ක්‍රියාවන් සහ අකුසල් ක්‍රියාවන් අතර තිබෙන වෙනස පැහැදිලි කිරීම.
4. අල්ලාහ්ගේ ෂරීආ නීතිය වෙනුවෙන් වෙනත් නීති පද්ධතිය මත ක්‍රියා කිරිම පිළිබඳ පහදා දීම.
5. සමාජයේ මිනිසාගේ තත්ත්වය.
6. ආර්ථිකය
7. දේශපාලනය
8. මුස්ලිම්වරුන් කෙරෙහි කාෆිර්වරුන්ගේ පාලනය
9. කාෆිර්වරුන් ඉදිරියේ මුස්ලිම්වරුන්ගේ දුබල තත්ත්වය
අපගේ සිත් එකමුතු නොවීම
10. අපගේ සිත් එකමුතු නොවීම

ඔබගේ වටිනා අදහස්