මිනිසාගේ සම්භවය

කෙටි හැඳින්වීම

නවීන විද්යා ව උගන්වන මිනිසාගේ සම්භවය සහ අල් කුර්ආනය පවසන සත්ය මෙහි පෙන්වා දෙන ලදී

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්