අල් කුර්ආනය සහ විද්‍යාව

අල් කුර්ආනය සහ විද්‍යාව

කෙටි හැඳින්වීම

අල් කුර්ආනය ප්‍රකාශ කළ කරුණු, නවීන විද්‍යාව අද සනාථ කරන බව කොයි කවුරුත් පිළිගනී

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න