අල් කුර්ආනය සහ විද්‍යාව

අල් කුර්ආනය සහ විද්‍යාව

කෙටි හැඳින්වීම

අල් කුර්ආනය ප්‍රකාශ කළ කරුණු, නවීන විද්‍යාව අද සනාථ කරන බව කොයි කවුරුත් පිළිගනී

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්