අල් කුර්ආනය සදාතනික ප්රා:තිහාර්යයකි

කෙටි හැඳින්වීම

අල්ලාහ් සුභානහුවතආලාගේ වදන් හි අඩංගු ප්රා තිහාර්ය ජනක ස්වභාවය ඉතා කෙටියෙන් ඉදිරිපත් කිරීමට දැරූ උත්සාහයකි. මුහම්මද් ධර්ම දුතයානන්ට දෙනු ලැබූ සදාතනික ප්රා තිහාර්ය අල් කුර්ආනයයි .

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්