ගබ්සාව පිළිබඳ විමසුමක්

කෙටි හැඳින්වීම

ගබ්සාව නීති ගත කරන්නට විවිධ ක්ෂේ ත්රقයන්ගෙන් යෝජනා ඉදිරිපත් වෙමින් පවතින අවධියක කාලීන මාතෘකාවක් ලෙස සලකා ‘ගබ්සා’වෙහි ශබ්ද කෝෂ අර්ථය, විද්යාෝත්මක විග්ර හය, සමාජ, ආර්ථික හා ආධ්යාබත්මික අතුරු ඵලයන් ගැන මෙන්ම ඉස්ලාමීය ස්ථාවරය පිළිබඳව ද සාකච්ඡා කෙරේ.

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න