කව්ම් ලූත්

කෙටි හැඳින්වීම

1. අපි සාකච්ඡා කරන තරම ට එය බරපතළ එකක් ද?
2. මෙය ට ප්රරතිකර්මය කුමක් ද?
3. එයින් අප ආරක්ෂා ව ලබන්නේ කෙසේ ද?
4. එම පාපයෙන් සිදු වන ප්රලතිවිපාක හා අනතුරු කුමක් ද?

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න

වර්ග: