කිතුනු දහමේ විශ්වාසයන් හා ශුද්ධ වූ බයිබලය

කෙටි හැඳින්වීම

කිතුනු දහමේ සංකල්ප පිළිබඳ ව බයිබලයේ ඉගැන්වීම් දක්වන පරස්පරතාවන් මධ්ය්ස්ත ලෙස විමසුමක යෙදෙන්නට මෙම ලිපිය මගින් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමක් කර ඇත්තෙමු. කිතුනු දහමේ සංකල්පයට අදාළ බයිබල් වැකි නිවැරදි මුලාශ්රය සමග ඉදිරිපත් කොට ඇත්තෙමු. කරුණාකර කියවා සත්යෙය අවබෝධ කර ගැනීමට ඉදිරිපත් වන ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටින්නෙමු.

ඔබගේ වටිනා අදහස්