මාංශ අනුභවය පිළිබඳ බෞද්ධ ඉගැන්වීම්

කෙටි හැඳින්වීම

අප මෙතෙක් කරගෙන ආ විමසුම අනුව මෙහිදී කිතුනු හා හින්දු දහම් මාංශ අනුභවය පිළිබඳව තම ආගමික ග්‍රන්ථයන්හි දක්වා ඇති අදහස් සැළකිල්ලට ගෙන කරුණු ඉදිරිපත් කොට ඇත්තෙමු. එයටත් වඩා වැදගත් ප්‍රසිද්ධ ලේඛකයෙකුගේ ලිපියකින් උපුටා ගත් කොටස් ද මෙහි ඇතුළත් කොට ඇත

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න