පුනරුත්පත්ති විශ්වාසය හා බුදුන්ගේ ධර්මය

සංස්කරණය : අබූ ෆාතිමා

විචාරය කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.

කෙටි හැඳින්වීම

මෙහි උපුටා දක්වා ඇත්තේ සරසවි ප්රරකාශකයින්ගේ “හේතුවාදී සංදේශය” නමැති ග්ර න්ථයේ පළ කොට තිබු ලිපියකි. විවෘත මනසකින් මෙම ලිපිය වෙත අවධානය යොමු කරන්නට කාරුණික ව ආරාධනා කරන්නෙමු. එ සමඟ කුර්ආන් ප්රිකාශ කරන ආගම නිදහස පිළිබඳ වැකි දෙස බලන මෙන් ආරාධනා කරමි.

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්