මධ්‍යසාරය

කෙටි හැඳින්වීම

මද්යතසාරය ෂෙයිතාන්ගේ භයානක රෝගයකි - 1
2-මද්යතසාර - සියලු පාපයන්ගේ මෑණියවේ

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න

මූලාශ්‍ර:

www.islamreligion.com වෙබ් අඩවිය

වර්ග: