මධ්‍යසාරය

කෙටි හැඳින්වීම

මද්යතසාරය ෂෙයිතාන්ගේ භයානක රෝගයකි - 1
2-මද්යතසාර - සියලු පාපයන්ගේ මෑණියවේ

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්