සූරා ෆාතිහා සහ සූරා බකරා වාක්යය 1 සිට 90 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය

පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්

කෙටි හැඳින්වීම

සූරා ෆාතිහා සහ සූරා බකරා වාක්යය 1 සිට 90 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්