සූරා ෆාතිහා - නව පැහැදීමක්

පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්

විචාරය කිරීම: සෆර් සාලිහ්

කෙටි හැඳින්වීම

1. සූරා ෆාතිහා කොටස් තුනකින් පහදා දීම
2. අල්ලාහ් ට අදාල කොටස, ගැත්තාට අදාල කොටස සහ ඒවා දෙක අතර තිබෙන සම්බන්ධතා

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න