සූරා අත් තලාක් - 65

කෙටි හැඳින්වීම

සූරා අත් තලාක් අංකි 65 වාකශ 1 – 12 දක්වා සිංහල පරිවර්තනය

ඔබගේ වටිනා අදහස්