මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්ගේ සදාචාරය

මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්ගේ සදාචාරය

කතිකාචාර්ය : මාහිර් රම්ඩීන්

විචාරය කිරීම: සෆර් සාලිහ්

කෙටි හැඳින්වීම

මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් දේශනා කර, ප්‍රායෝගිව ජීවත් වී පෙන්වු ආදර්ශමත් සදාචාර කිහිපයක්

වර්ග:

ඔබගේ වටිනා අදහස්