සූරා අඅත් තඝාබුන් - 64

කෙටි හැඳින්වීම

සූරා අත් තඝාබුන් අංකි 64 වාකශ 1 – 18 දක්වා සිංහල පරිවර්තනය

ඔබගේ වටිනා අදහස්