සූරා අත්-තහ්රීම් - 66

කෙටි හැඳින්වීම

සූරා අත්-තහ්රීම් අංකි 66 වාකශ 1 – 12 දක්වා සිංහල පරිවර්තනය

ඔබගේ වටිනා අදහස්