මිනිසාගේ සිත් තුල නපුරු සිතිවිලි ඇති වීම

මිනිසාගේ සිත් තුල නපුරු සිතිවිලි ඇති වීම

කෙටි හැඳින්වීම

මිනිසාගේ සිත් තුල නපුරු සිතිවිලි ඇති වීම

ඔබගේ වටිනා අදහස්