සූරා අල් මුනාෆිකූන් - 63

කෙටි හැඳින්වීම

සූරා අල් මුනාෆිකූන් අංකි 63 වාකශ 1 – 11 දක්වා සිංහල පරිවර්තනය

ඔබගේ වටිනා අදහස්