පරිවර්තනය කරන ලද නබි වදන් විශ්ව කෝෂය

පරිවර්තනය කරන ලද නබි වදන් විශ්ව කෝෂය

කෙටි හැඳින්වීම

අව්‍යාජ හදීස්වල සරල පැහැදිලි කිරීම් සහ නිවැරදි හදීස් සඳහා පැහැදිලි අර්ථකථන ලබා දීම අරමුණු කරගත් ව්‍යාපෘතියකි
https://hadeethenc.com/app/#/list-categories?lang=si

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න